دیاتوسعه خدمات نمونه کارها تماس باما پنل کاربران
برنامه نویسی به سبک حرفه ای

شناسایی چهره از طریق وبکم با هوش مصنوعی پایتون

فهرست محتوا

مقدمه

تشخیص چهره یکی از پرکاربردترین فناوری‌های بینایی ماشین است و امروزه در بسیاری از فعالیت‌های روزمره، از امنیت تا سرگرمی، استفاده می‌شود.

در این ویدیو، ما از وب‌کم لپ تاپ برای دریافت تصاویر به صورت لایو استفاده می‌کنیم و با استفاده از مدل Haar Cascade Classifier، چهره‌ها را در تصویر تشخیص داده و مربع دور آن‌ها را رسم می‌کنیم. این کد ساده و کارآمد را می‌توانید برای پروژه‌هایی مانند تشخیص چهره در ورودی‌های وب، امنیت منازل یا حتی اعمالی هنری مورد استفاده قرار دهید.

مرحله اول : نصب پیش نیاز ها

قبل از همه، ابتدا پایتون و پیش‌نیازها (کتابخانهٔ OpenCV) را نصب کنید:

				
					pip install opencv-python

				
			

سورس کد آموزش داده شده در ویدیو

				
					import cv2

#اتصال به وبکم
cap = cv2.VideoCapture(0)

#شناسایی چهره از طریق مدل
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + "haarcascade_frontalface_default.xml")

while True:
  ret, frame = cap.read()#خواندن فریم از وبکم
  #تشخیص چهره ها در فریم
  faces = face_cascade.detectMultiScale(frame, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30, 30))
  #رسم مربع دور چهره ها
  for (x, y, w, h) in faces:
    cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 225, 0), 2)
    #نمایش تصویر نهایی
    cv2.imshow("Detected Faces", frame)
    #ترکیب کلیدی برای خروج از حلقه
    if cv2.waitKey(1) & 0xff == ord('q'):
      break

#قطع ارتباط با وبکم و بستن پنجره ها
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
				
			

فهرست محتوا